בדיקת איתנות פיננסית

טרם התקשרות עם יחיד/ חברה רצוי ראשית לאבחן באם הישות המשפטית עימה נקשרים אינה מוגבלת. 

המידע שלהלן מוגש כשירות לציבור.

אין להסתמך על המידע, כל מקרה נבדק לגופו.

 

יש להיכנס לאתר שבקישור הבא: כלים שלובים

לאחר הכניסה לאתר יש להקליק על כפתור ה: "בדיקה במרשם חייבים מוגבלים" ולהכניס פרטים (פרטי המבקש, ופרטי הנבדק).

למעשה מדובר במדור חשבונות מוגבלים שבפיקוח על הבנקים אחראי על ניהול מערכת מושכי שיקים ללא כיסוי, המנוהלת בבנק ישראל. 

המדור מרכז את כל המידע על הגבלת חשבונות בנק והגבלת לקוחות הנובעות מהחזרת שיקים ללא כיסוי על ידי הבנקים, וכן מרכז המדור את המידע על אזרחים וחברות שהוגבלו על ידי גופים נוספים מסיבות כדלהלן: 

  • חייבים שהוגבלו על ידי בתי משפט בהליכי פשיטת רגל. 
  • אזרחים שהוגבלו בהליכי הוצאה לפועל, במסגרת הליך איחוד תיקים או במסגרת הליכים משפטיים שננקטו בעניינם לצורך גביית חובות. 
  • אזרחים שהוגבלו על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות במסגרת הליכי גביית חובות לרשויות ממשלתיות ולגופים ותאגידים נוספים.

יש להיכנס לאתר שבקישור הבא: בנק ישראל – לקוחות וחשבונות מוגבלים

יש להיכנס לאתר שבקישור הבא: תיקים (ולהכניס פרטי יחיד/ ח.פ. תאגיד).